Các khóa học đã đăng ký

Những chuyến đi

Sài Gòn - Khánh Vĩnh 6/2013
Sài Gòn- A Lưới 5/2014
Chuyến trở lại Bác Ái cho quỹ "VÌ TỤI NHỎ" tháng 9.2015.Và những chuyến đi như vậy sẽ không dừng sẽ tiếp diễn sẽ nối dài như đường xa vạn...
Sài Gòn - Tây Giang 2017

Từ khóa